COLEGAS

lunes, 1 de agosto de 2011

Gardafontes común no Barbantiño.

Xa falamos recentemente da riqueza herpetolóxica de certas áreas da Depresión Ourensá, pondo de manifesto a tamén a riqueza dalgúns puntos especialmente, como é o caso do río Barbantiño, que pasa por ser un dos cursos fluviais menos alterados da contorna. Este feito vese reflexado na extraordinaria riqueza dun grupo de vertebrados en particular, os anfibios, que contan neste río non só cunha alta representación de especies, senón tamén con altas densidades poboacionais.

Desta volta achégovos unhas imaxes do gardafontes común ou ibérico (Lissotriton boscai), endemismo ibérico, este pequecho anfibio urodelo pasa por ser un dos máis frecuentes da provincia, estando prácticamente presente en toda a superficie ourensá, podendo, localmente, acadar altas densidades, como é o caso que hoxe nos ocupa.

Sen embargo, non por común, deixa de ser un animal interesante, a beleza concorre nesta nosa terra, a cada paso, moitas veces vencendo os impedimentos que o home lle pon á vida. Autovías, AVE, contaminación e alteracións varias do hábitat, fan que a vida destes seres sexa cada día máis difícil. Así, cando atopamos un pequeno verxel, oasis de vida dun anfibio exclusivo da Península Ibérica, deberiamos actuar con responsabilidade, xa que é exclusivamente nosa a labor de conservar á especie de cara ao futuro.

1 comentario:

 1. Dear Alberto Rivero Saeta,

  (español)

  Me encontré con su sitio web (http://faunaourense.blogspot.com). Así que decidí enviarle este correo electrónico.

  Un equipo de investigadores en Singapur está trabajando actualmente en las ciudades el índice de biodiversidad (Más información:http://www.cbd.int/authorities/gettinginvolved/cbi.shtml).De los cuales, las aves son parte de esta listafundamental para crear el índice. Como estamos tratando de concentrarse en dentro de las áreas urbanas desarrolladas, que me gusta hacer de los datos de aves que se encuentranen las zonas urbanas de la ciudad de Ourense, España por "área urbana", nos referimos a las áreas centrales del distrito, o en los sitios de edificios, estructuras, carreteras , etc

  Realmente aprecio su ayuda si me puede ayudar a la lista de las especies de aves que se pueden encontrar en la zona más desarrolladade la ciudad de Ourense. Si conoces a alguien más que podría ser una mejor persona parapreguntar, ¿podría también proporcionar los datos de contacto?

  Espero su respuesta y gracias por tu tiempo!


  Saludos,
  (Ms) Goh Kai Ying,
  en nombre del Equipo de la Ciudad Índice deInvestigación de la Biodiversidad
  Junta de Parques Nacionales de Singapur
  kaiying.goh@gmail.com

  Privilegiados / La información confidencialpuede estar contenida en este mensaje. Si noes el destinatario, no debe copiar, distribuir o utilizar para cualquier propósito, ni revelar su contenido a ninguna otra persona. Por favor notifique al remitente inmediatamente si usted recibió esta en un error. Echa un vistazo anuestra página web en http://www.nparks.gov.sg

  (English)

  I came across your website (http://faunaourense.blogspot.com). So I decided to send you this email.

  A team of researchers here in Singapore is currently working on the cities biodiversity index (More information:http://www.cbd.int/authorities/gettinginvolved/cbi.shtml). Of which, birds are part of this critical list to create the index. As we are trying to focus on within the developed urban areas, I like to ask for data on birds found within urban areas of Ourense city, Spain By 'urbanized area', we mean central district areas, or sites with buildings, structure, roads, etc.

  We really appreciate your help if you can help me list out those bird species that can be found within the most developed area of Ourense city. If you know anyone else who might be a better person to ask, could you also provide the contact details?

  I look forward to your reply and Thank you for your time!


  Regards,
  (Ms) Goh Kai Ying,
  on behalf of the City Biodiversity Index Research Team
  National Parks Board of Singapore
  kaiying.goh@gmail.com

  Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the intended recipient, you must not copy, distribute or use it for any purpose, nor disclose its contents to any other person. Please notify the sender immediately if you received this in error. Check out our website at http://www.nparks.gov.sg

  ResponderEliminar